Giải Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý 7 học kì 1 Đề 1

Câu 1: Một vật như thế nào (điều kiện về vật) thì mắt ta mới có thể nhìn thấy nó?
 
Chọn câu trả lời sai
 
A. vật phát ra ánh sáng.
 
B. vật phải được chiếu sáng.
 
C. vật không phát sáng mà cũng không được chiếu sáng.
 
D. vật phải đủ lớn và không cách mắt quá xa.
 
Câu 2. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
 
A. Mặt Trời                              B. Mặt Trăng
 
C. Ngọn nến đang cháy          D. Cục than gỗ đang nóng đỏ
 
Câu 3. Phát biểu nào dưới đây sai?
 
A. Trong thực tế có tồn tại những tia sáng riêng lẻ.
 
B. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.
 
C. Ánh sáng được phát ra dưới dạng các chùm sáng.
 
D. Ta chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.
 
Câu 4. Chùm ánh sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là chùm tia:
 
A. Song song      B. Hội tụ
 
C. Phân kì           D. Không song song, hội tụ hay phân kì
 
Câu 5. Bóng tối là:
 
A. Chỗ không có ánh sáng chiếu tới.
 
B. Một phần trên màn chắn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
 
C. Vùng tối sau vật cản.
 
D. Phần có màu đen trên màn.
 
Câu 6. Một nguồn sáng điểm (nguồn sáng rất nhỏ) chiếu vào một vật chắn sáng. Phía sau vật là:
 
A. Vùng tối.
 
B. Vùng nửa tối.
 
C. Cả vùng tối lẫn vùng nửa tối.
 
D. Vùng tối và vùng nửa tối xen kẽ lẫn nhau.
 
Câu 7. Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống của câu dưới đây:
 
Gương soi thường dùng có mặt gương là.....
 
A. Mặt phẳng             B. Nhẵn bóng
 
C. Mặt tạo ra ảnh       D. Một mặt phẳng, nhẵn bóng
 
Câu 8. Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ \(i’ = 30^o\). Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là:
 
A. \(30^o\)      B. \(45^o\)
 
C. \(60^o\)      D. \(15^o\)
 
Câu 9. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc \(45^o\) thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:
 
A. \(​​30^o\)                    B. \(45^o\)
 
C. \(​​60^o\)                    D. \(​​90^o\)
 
Câu 10. Nhận xét nào dưới đây là sai khi so sánh tác dụng của gương phẳng với một tấm kính phẳng?
 
A. Gương phẳng và tấm kính phẳng đều tạo được ảnh của vật đặt trước chúng.
 
B. Ta không thể thấy được các vật ở phía bên kia tấm kính.
 
C. Nhìn vào gương phẳng ta không thể thấy được các vật ở phía sau của gương.
 
D. Nhìn vào tấm kính ta thấy được vật ở phía sau nó.
 
Câu 11. Đối với gương phẳng, vùng quan sát được:
 
A. Không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt.
 
B. Không phụ thuộc vào vị trí đặt gương.
 
C. Phụ thuộc vào số lượng vật nằm trước gương.
 
D. Phụ thuộc vào vị trí đặt mắt và gương.
 
Câu 12. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống
 
Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt………….
 
A. Ngoài của một phần mặt cầu.
 
B. Trông của một phần mặt cầu.
 
C. Cong.
 
D. Lồi.
 
Câu 13. Nếu nhìn vào gương thấy ảnh nhỏ hơn vật thì kết luận đó là:
 
A. Gương phẳng          B. Gương cầu lồi
 
C. Gương cầu lõm       D. Tất cả đều đúng
 
Câu 14. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm thì mắt ta đặt ở đâu?
 
A. Trước mặt phản xạ và nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt.
 
B. ở đâu cũng được nhưng phải nhìn vào mặt phản xạ của gương.
 
C. ở trước gương.
 
D. ở trước gương và nhìn vào vật.
 
Câu 15. Chọn câu trả lời đầy đủ nhất:
 
Gương cầu lõm có thể tạo ra:
 
A. ảnh ảo, lớn hơn vật.
 
B. ảnh thật.
 
C. ảnh ảo lớn hơn vật khi đặt gần sát gương, ảnh thật khi vật ở xa gương.
 
D. ảnh hứng được trên màn chắn.
 
Câu 16. Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc \(88^o\). Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?
 
A. \(44^o\)                    B. \(46^o\)
 
C. \(88^o\)                    D. \(2^o\)
 
Câu 17. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
 
A. ảnh của vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo.
 
B. ảnh của vật tạo bởi gương phẳng hứng được trên màn gọi là ảnh ảo.
 
C. ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có thể trực tiếp sờ được.
 
D. ảnh của vật do gương phẳng tạo ra là một nguồn sáng.
 
Câu 18. Chùm tia tới song song gặp gương cầu lồi, có chùm tia phản xạ là chùm sáng
 
A. song song                     B. phân kì
 
C. hội tụ                             D. bất kì
 
Câu 19. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của câu sau đây:
 
Gương ………có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ song song.
 
A. cầu lõm              B. nào cũng đều
 
C. cầu lồi                D. phẳng
 
Câu 20. Chùm sáng nào dưới đây là chùm sáng phân kì (Hình 9)?
 
 
A. Hình a       B. Hình b       C. Hình c       D. Hình d
Lời giải:
Câu 1. Chọn C
 
Một vật không phát sáng mà cũng không được chiếu sáng thì mắt ta không thể nhìn thấy nó. Vậy câu sai là C.
 
Câu 2. Chọn B
 
Mặt Trăng không phải là nguồn sáng vì Mặt Trăng không tự phát ra ánh sáng mà nó chỉ phản xạ ánh sáng Mặt Trời mà thôi.
 
Câu 3. Chọn A
 
Trong thực tế không tồn tại những tia sáng riêng lẻ mà ánh sáng truyền đi dưới dạng chùm tia. Vậy câu A là sai.
 
Câu 4. Chọn C
 
Chùm ánh sáng chiếu ra từ một cây đèn pin càng ngày càng loe rộng ra nên là chùm tia phân kì.
 
Câu 5. Chọn C
 
Bóng tối là vùng tối sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
 
Câu 6. Chọn A
 
Khi một nguồn sáng điểm (nguồn sáng rất nhỏ) chiếu vào một vật chắn sáng. Phía sau vật là một vùng tối.
 
Câu 7. Chọn D
 
Điền vào chỗ trống: Gương soi thường dùng có mặt gương là một mặt phẳng, nhẵn bóng.
 
Câu 8. Chọn C
 
Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng hai lần góc tới hoặc góc phản xạ. Vậy ta có \(α = 2i’ = 2.30^o = 60^o\).
 
Câu 9. Chọn D
 
Góc tới bằng \(i = 90^o – 45^o = 45^o\)
Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng hai lần góc tới hoặc góc phản xạ. Vậy nếu tia tới hợp với gương phẳng một góc \(45^o\) thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc: \(α = 2i = 2.45^o = 90^o\)
Câu 10. Chọn B
 
Một tấm kính phẳng có tác dụng gần giống một gương phẳng là tạo ra ảnh ảo của một vật đặt trước nó và cho ta nhìn thấy các vật ở phía bên kia tấm kính. Vậy câu sai là B.
 
Câu 11. Chọn D
 
Đặt mắt trước gương, thay đổi vị trí của gương hoặc mắt khi nhìn vào gương, kích thước của vùng quan sát thay đổi
 
Câu 12. Chọn A
 
Cụm từ thích hợp: gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu
 
Câu 13. Chọn B
 
Nếu nhìn vào gương thấy ảnh nhỏ hơn vật thì kết luận đó là gương cầu lồi. Vì nếu là gương phẳng thì được ảnh ảo bằng vật, nếu là gương cầu lõm thì được ảnh ảo lớn hơn vật
 
Câu 14. Chọn A
 
Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm thì mắt ta đặt ở trước mặt phản xạ và nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt
 
Câu 15. Chọn C
 
Câu trả lời đầy đủ nhất: gương cầu lõm có thể tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt gần sát gương, ảnh thật khi vật ở xa gương
 
Câu 16. Chọn A
 
Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng hai lần góc tới hoặc góc phản xạ. Vậy nếu tia tới hợp với tia phản xạ một góc \(88^o\) thì góc tới \(i = \dfrac{88^o}{2} = 44^o\)
 
Câu 17. Chọn A
 
Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
 
Câu 18. Chọn B
 
Chùm tia tới song song gặp gương cầu lồi, có chùm tia phản xạ là chùm sáng phân kì
 
Câu 19. Chọn D
 
Gương phẳng có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ song song
 
Câu 20. Chọn D
 
Chùm sáng ở hình d là chùm sáng phân kì