Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới tập 1 Phần 3: Skills Unit 3: Becoming Independent SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 34-37

Phần 3: Skills Unit 3: Becoming Independent SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 34-37

Unit 3 - Skills - trang 34-37 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Lời giải bao gồm: phần dịch hội thoại, đáp án, giải thích, ngữ pháp của các bài tập Reading (đọc), Speaking (nói), Listening (nghe) và Writing (viết)

Bài tập 1 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 34 1. Work with a partner, ask...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 34 2. Read the text and select...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 34 3. Read the text again....
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 34 4. Answer the following...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 5 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 34 5. Work in groups. Discuss...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 35 1. The table below presents...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 35 2. Lan and Minh are talking...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 35 3. If you want to be...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 36 1. Look at the photo and...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 36 2. Listen to an interview on...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 36 3. Answer the...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 36 4. Work in groups. Tell your...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 36 1. Read the advertisement for...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 37 2. Denise is interested in...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 37 3. Match each problem with...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 37 4. Imagine that you have one...
Xem chi tiết lời giải >