Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới tập 1 Phần 3: Skills Unit 4: Caring For Those In Need SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 50-53

Phần 3: Skills Unit 4: Caring For Those In Need SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 50-53

Unit 4 - Skills - trang 50-53 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Lời giải bao gồm: phần dịch hội thoại, đáp án, giải thích, ngữ pháp của các bài tập Reading (đọc), Speaking (nói), Listening (nghe) và Writing (viết)

Bài tập 1 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 50 1. Look at these symbols....
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 50 2. Match each of the words...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 50 3. Read a school magazine...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 50 4. Complete these sentences...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 5 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 50 5. Discuss with a partner how...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 51 1. Read the following...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 51 2. The principal of a special...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 51 3. Read the information about...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 52 1. Look at the pictures. Can...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 52 2. Listen to a radio...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 52 3. Listen again and complete...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 52 4. Work in groups. Ask and...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 53 1. Read a student's article...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 53 2. Read the article in 1...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 53 3. Choose one of the...
Xem chi tiết lời giải >