Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới tập 1 Phần 3: Skills Unit 5: Being Part Of ASEAN Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 62-65

Phần 3: Skills Unit 5: Being Part Of ASEAN Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 62-65

Unit 5 - Skills - trang 62-65 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Lời giải bao gồm: phần dịch hội thoại, đáp án, giải thích, ngữ pháp của các bài tập Reading (đọc), Speaking (nói), Listening (nghe) và Writing (viết)

Bài tập 1 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 62 1. Match the countries with...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 62 2. The following text has...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 62 3. Find the words or...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 62 4. Read the text again and...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 5 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 62 5. Work in groups of five....
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 63 1. Match each country with...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 63 2. Listen to a brief...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 63 3. Work in pairs. Student A...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 63 4. Work in groups. Use the...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 64 1. Match the words (1-6) with...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 64 2. Listen to a sports...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 64 3. Listen again and decide if...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 64 4. Listen again and complete...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 5 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 64 5. Find out information about...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 64 1. Read the following...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 65 2. Read the extract from a...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 65 3. Brochures are often used...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 65 4. Write about a short...
Xem chi tiết lời giải >