Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách mới Phần 7: Looking Back
Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 6: My new school
Phần 7: Looking Back

Looking back unit 1 sgk tiếng anh lớp 6 sách mới trang 14. Lời giải bao gồm: Lời dịch hội thoại, đáp án chị tiết các bài tập phần Looking back

Các bài giải Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách mới. Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 6: My new school khác

Phần 1: Getting started Phần 2: A Closer Look 1 Phần 3: A Closer Look 2 Phần 4: Communication Phần 5: Skills 1 Phần 6: Skills 2 Phần 7: Looking Back Phần 8: Project