Unit 3 lớp 6 Project bài tập 1 sgk tiếng anh lớp 6 trang 35
Unit 3 lớp 6: Project bài tập 1 sgk tiếng anh lớp 6 trang 35

My class yearbook (Kỷ yếu của lớp tôi)

Let's make a class yearbook! (Hãy làm một cuốn kỷ yếu!)

  1. Stick a photo/drawing of the friend sitting next to you on a large sheet of paper. 
  2. Write a short description of your friend. Think about how special he/she is (appearance, personality).
  3. Interview your friend to find out about him/her (e.g. interesting facts, hobbies, favorite subjects/teachers/ books/movies, what she/ he likes/hates, etc). Include these facts in your writing.
  4. Decorate the page and bring it to class to make a class yearbook.

Dịch:

  1. Dán 1 bức ảnh/ tranh của người bạn ngồi kế bên bạn lên 1 trang giấy lớn.
  2. Viết 1 đoạn mô tả ngắn về người bạn đó. Nghĩ về điều đặc biệt của bạn ấy (ngoại hình, tính cách)
  3. Phỏng vấn để hiểu thêm về bạn ấy, như là sự thật thú vị, sở thích, môn học,giáo viên, sách, bộ phim yêu thích, những điều mà bạn ấy thích hay ghét. Bao gồm cả những sự thật trong bài viết của bạn.
  4. Trang trí trang giấy và đem đến lớp để làm cuốn kỷ yếu của lớp.
Mục lục Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách mới theo chương

Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 6: My new school Unit 2- Tiếng Anh Lớp 6: My home Unit 3- Tiếng Anh Lớp 6: My friends