Bài tập Project sgk tiếng anh lớp 7 tập 2 trang 15

1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas.

(Làm theo nhóm, nghĩ về một số biển báo giao thông để treo xung quanh trường học của bạn. Sử dụng các gợi ý sau hoặc ý kiến của riêng bạn.)

• Should there be a speed limit in the playground?

(Có nên treo biển giới hạn tốc độ trong sân chơi không?)

• Should there be a ‘one way’ sign in the corridors?

(Có nên treo biển 'đường một chiều' trên hành lang không?)

• Should there be a traffic light sign at the school gate?

(Có nên treo biển báo đèn giao thông ở cổng trường không?)

2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials.

(Tự làm một số biển báo giao thông bằng giấy, bìa cứng hoặc các chất liệu khác.)

3. Show them to your group or class and say:

(Cho nhóm hoặc lớp của bạn xem và nói:)

- What it is

(Đó là biển báo gì)

- What it tells people to do/not to do, warns people about, or gives information about.

(Biển báo cho chúng ta biết phải làm gì/không được làm gì, cảnh báo chúng ta về điều gì hoặc cung cấp thông tin gì)

4. Display your signs in the appropriate places in or around school.

(Đặt các biển báo của bạn ở những nơi phù hợp trong hoặc xung quanh trường.)