Bài tập Project sgk tiếng anh lớp 8 trang 15
Bài tập Project sgk tiếng anh lớp 8 trang 15

In a small group decide on a leisure activity that you would like to organise. It could be a team sport, or a craft-making activity. Plan a poster advertising your activity. Include the following on your poster: Explain the activity and include some pictures. Explain why this activity is fun/ exciting/ interesting. Give information about the meeting time and place. Tell classmates what they should bring to do the activity. Use the poster to present the activity to the rest of the class. See how many classmates will sign up to your activity.

(Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động thư giãn nghỉ ngơi mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là thể thao đồng đội, hoặc một hoạt động làm thủ công. Lên kế hoạch tạo một tấm áp phích quảng cáo hoạt động của bạn. Bao gồm những phần sau trong áp phích: Giải thích hoạt động và kèm vài bức hình. Giải thích tại sao hoạt động này vui. Đưa thông tin về thời gian và nơi gặp mặt. Nói với bạn học những gì họ cần mang đến hoạt động. Sử dụng tấm áp phích để trình bày về hoạt động trước các bạn còn lại trong lớp. Hãy xem có bao nhiêu bạn cùng lớp sẽ đăng ký tham gia hoạt động của bạn.)
Gợi ý đáp án:
We will hold a marathon activity to participate in a charity fundraising on Sunday, 25th July.
(Chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động marathon để tham gia gây quỹ từ thiện vào ngày Chủ nhật, ngày 25 tháng 7.)
The activity is a team sport with many students from 2 schools A and B.
(Hoạt động này là một môn thể thao đồng đội với nhiều học sinh đến từ 2 trường A và B.)
So we will need about 30 runners, in general, gathering in A's school yard that day.
(Vì vậy, chúng tôi sẽ cần khoảng 30 vận động viên, nói chung là thế, tập trung tại sân trường A ngày hôm đó.)
They must run 2 grounds of school yard, about 1000 meters in total to finish their running.
(Họ phải chạy 2 vòng sân trường, tổng cộng khoảng 1000 mét để hoàn thành cuộc đua.)
The runner who gets to the final destination first will receive the golden trophy.
(Người chạy đến đích trước tiên sẽ nhận được chiếc cúp vàng.)
And the money collected in this marathon activity will send to the charity fundraising.
(Và số tiền thu được trong hoạt động marathon này sẽ gửi đến quỹ từ thiện.)
Hope it will be fun.
(Hi vọng rằng cuộc thi sẽ diễn ra thật vui.)