Học toán Online
Bài tập Project sgk tiếng anh lớp 9 tập 2 trang 17
Bài tập Project sgk tiếng anh lớp 9 tập 2 trang 17

A survey on eating habits

1. Work in groups. Go to other classes and ask different students about their eating habits. Write the students’ answers in the table.

(Làm việc theo nhóm. Đến những lớp khác và hỏi những học sinh khác về thói quen ăn uống của họ. Viết câu trả lời của họ vào bảng.)

Question

S1

S2

S3

S4

S5

1. How often do you eat fast food?

(Bạn có thường xuyên ăn đồ ăn nhanh không?)

     

2. How often do you eat
homemade food?

(Bạn có thường xuyên ăn đồ ăn tự làm ở nhà không?)

     

3. How many meals do you have per day?

(Bạn ăn mấy bữa mỗi ngày?)

     

4. Which meal is the most
important to you?

(Bữa ăn nào quan trọng nhất với bạn?)

     

5. Which do you prefer: eating at home or eating out?

(Bạn thích ăn ở nhà hay ăn ở ngoài hơn?)

     

6. What is your favourite dish?

(Món ăn yêu thích của bạn là gì?)

     

2. Now work together again. Analyse the answers you have got and organize them in the form of an answer to each question. This could be done using a visual organiser such as a chart.

(Bây giờ làm việc lại với nhau. Phân tích những câu trả lời mà các bạn có và sắp xếp chúng dưới dạng một câu trả lời cho từng câu hỏi. Bạn cũng có thể sắp xếp dưới dạng trực quan chẳng hạn như biểu đồ.)

3. In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group’s ­findings to the class.

(Nhìn chung, học sinh ở trường bạn có thói quen ăn uống lành mạnh hay không? Trình bày những phát hiện của nhóm bạn trước lớp.)

Giúp bạn học giỏi tiếng Anh