Giải bài 2 trang 7 – SGK môn Hình học lớp 11

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{AG}\) . Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{AG}\)  biến D thành A

Lời giải:
Lý thuyết:
 
Trong mặt phẳng cho vectơ \(\overrightarrow{v}\). Phép biến hình biến mỗi điểm M thành M’ sao cho \(\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{v}\) được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{v}\).
 
Kí hiệu: \( {{T}_{\overrightarrow{v}}}\left( M \right)=M'\Leftrightarrow \overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{v} \)
Dựng các hình bình hành ABB'G và ACC'G. 
Khi đó ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ 
\(\overrightarrow{AG}\) là tam giác GB'C'.
 
Dựng điểm D sao cho A là trung điểm của DG. Khi đó 
\(\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{AG}\).
 
Do đó \(T_{\overrightarrow{AG}}(D)=A\)