Giải bài 15 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1

Làm tính nhân:
a) \(\left(\dfrac{1}{2}x + y\right)\left(\dfrac{1}{2}x + y\right);\)
b) \(\left(x -\dfrac{1}{2} y\right)\left(x -\dfrac{1}{2} y\right)\)

Lời giải:

a) \(\left(\dfrac{1}{2}x + y\right)\left(\dfrac{1}{2}x + y\right)\)
\(= \dfrac{1}{2}x.\dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}x.y + y.\dfrac{1}{2}x + y.y\)
\(= \dfrac{1}{4}x^2 + \dfrac{1}{2}xy + \dfrac{1}{2}xy + y^2\)
\(= \dfrac{1}{4}x^2 + xy + y^2\)
b) \(\left(x -\dfrac{1}{2} y\right)\left(x -\dfrac{1}{2} y\right)\)
\(= x.x - x.\dfrac{1}{2} y - \dfrac{1}{2} y.x + \dfrac{1}{2} y. \dfrac{1}{2} y\)
\(= x^2 - \dfrac{1}{2} xy - \dfrac{1}{2} xy + \dfrac{1}{4} y^2\)
\(= x^2 - xy + \dfrac{1}{4} y^2\)

Lưu ý:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.