Giải bài 5 trang 132 - SGK Toán lớp 4

Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có\(\dfrac{2}{5}\)số học sinh học tiếng Anh và \(\dfrac{3}{7}\) số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp ?

Lời giải:

Bài giải

Số học sinh Tin học và Tiếng Anh chiếm:

Giải bài 5 trang 132 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4(số học sinh cả lớp)

Đáp số:Giải bài 5 trang 132 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4số học sinh cả lớp