Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới tập 1 Phần 3: Skills Unit 2: Relationships SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 22-25

Phần 3: Skills Unit 2: Relationships SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 22-25

Unit 2 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Lời giải bao gồm: phần dịch hội thoại, đáp án, giải thích, ngữ pháp của các bài tập Reading (đọc), Speaking (nói), Listening (nghe) và Writing (viết)

Bài tập 1 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 22 1. Discuss with a...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 22 2. An advice column in a...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 23 3. Find the words or...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 23 4. Read the newspaper column...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 5 Skills Reading SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 23 5. If you were the counsellor...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 23 1.Choose sentences a-f to...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 23 2. Answer the...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 23 3. Practise the conversation...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 23 4. Choose one topic. Use the...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 5 Skills Speaking SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 23 5. Work with a partner. Talk...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 24 1. If you have a boyfriend or...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 24 2. Listen to the talk show...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 24 3. Listen again. Answer the...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Listening SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 24 4. In your opinion, what is...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 25 1. Read an online posting on...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 25 2. Put the following parts of...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 25 3. Choose one of the stories...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Writing SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 25 4. Think of something that...
Xem chi tiết lời giải >