Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách mới Phần 1: Getting started
Unit 2- Tiếng Anh Lớp 6: My home
Phần 1: Getting started

Giải bài tập unit 2 - Getting started - trang 16-17 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách mới. Lời giải bao gồm: phần dịch hội thoại, đáp án, giải thích, ngữ pháp liên quan của các bài tập.