Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách mới Phần 5: Skills 1
Unit 2- Tiếng Anh Lớp 6: My home
Phần 5: Skills 1

Giải bài tập phần Skills 1 unit 2 SGK tiếng anh lớp 6 sách mới trang 22. Lời giải bao gồm: Lời dịch hội thoại, đáp án chị tiết các bài tập phần Skills 1