Unit 1 lớp 6 A Closer Look 1 bài tập 1 sgk tiếng anh lớp 6 trang 8.
Unit 1 lớp 6: A Closer Look 1 bài tập 1 sgk tiếng anh lớp 6 trang 8.

1.Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ vựng)

 physics          môn Vật lý

English          môn Tiếng anh

history           môn Lịch sử

homework     bài tập về nhà

judo               môn judo

school lunch  bữa trưa ở trường

exercise          bài tập

vocabulary     từ vựng

football          bóng đá

lesson            bài học

music             âm nhạc

science           môn khoa học

Mục lục Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách mới theo chương

Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 6: My new school Unit 2- Tiếng Anh Lớp 6: My home Unit 3- Tiếng Anh Lớp 6: My friends