Soạn Tiếng Việt lớp 4 Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Người ta là hoa đất Tuần 21 - SGK Tiếng Việt 4
Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?

Nhận biết câu kể Ai thế nào? Xác định được bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Biết viết một đoạn văn có dùng câu kể Ai thế nào?