Soạn Tiếng Việt lớp 4 Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?