Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính

I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH

II. ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH 

III. LUYỆN TẬP 


1. Hãy kể tên một số loại văn bản hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà trường của anh /chị? 


2. Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính (lược trích) Sgk trang 172


3.  Anh chị hãy ghi biên bản cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính. 

Lời giải:
I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH
 
II. ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH
 
III. LUYỆN TẬP 
 
Câu 1 trang 172 - SGK Ngữ văn 12 tập 2:  Hãy kể tên một số loại văn bản hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà trường của anh /chị? 
 
Trả lời:
- Đơn xin vào Đoàn
- Đơn xin học thêm
- Đơn xin phép nghỉ học
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. 
- Giấy báo dự thi THPTQG ....
 
Câu 2 trang 172 - SGK Ngữ văn 12 tập 2: Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính (lược trích) trong SGK trang 172.
 
Trả lời:
Văn bản là Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình THCS. Đặc điểm chính là:
- Về trình bày, kết cấu văn bản: Văn bản được trình bày theo kết cấu khuôn mẫu:
+ Phần đầu: Tiêu mục của văn bản
+ Phần chính: Nội dung văn bản
+ Phần cuối: Các thủ tục cần thiết (thời gian, địa điểm, chữ kí...)
-Về từ ngữ: Sử dụng những từ ngữ toàn diện, với ý nghĩa trung hòa về sắc thái biểu cảm.
-Về câu văn: theo kết cấu của văn hành chính (căn cứ .... Quyết định: Điều 1, 2, 3...). Mỗi ý quan trọng được tách ra và xuống dòng, viết hoa đầu dòng ...
- Mang tính khuôn  mẫu, tính minh xác, tính công vụ
Câu 3 trang 172 - SGK Ngữ văn 12 tập 2: Anh chị hãy ghi biên bản cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính. 
 
Trả lời:
Tên cơ quan, quốc hiệu tiêu ngữ. 
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
 
Thời gian bắt đầu .................................................................................................................
 
Địa điểm:..............................................................................................................................
 
Thành phần tham dự:............................................................................................................
 
Chủ trì (chủ tọa):...................................................................................................................
 
Thư ký (người ghi biên bản):................................................................................................
 
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):........................................................
 
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ...... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm ......./.
 
CHỦ TỌA
(Chữ ký, dấu (nếu có)) 
Họ và tên
 
THƯ KÝ
(Chữ ký)
Họ và tên

 

 

Ghi nhớ:

Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong các văn bản hành chính để giao tiếp trong phạm vi các cơ quan nhà nước hay tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, ... (gọi chung là cơ quan), hoặc giữa cơ quan với cá nhân, hay giữa cá nhân với nhau trên cơ sở pháp lí.

Phong cách ngôn ngữ hành chính có ba đặc trưng cơ bản: tính khuôn mẫu, tinh minh xác và tính công vụ.

Giúp bạn học giỏi tiếng Anh