Soạn bài Văn bản tổng kết

I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết. 
 
1. 
Trong cuộc sống, sau mỗi công việc, người ta thuờng nhìn nhận đánh giá kết quả của công việc ấy. Trong học tập nghiên cứu, nhiều khi ta cũng cần tổng kết những nội dung cơ bản sau mỗi phần, mỗi chương.Trường hợp đầu cần viết văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn, trường hợp sau cần viết văn bản tổng kết tri thức. 
Anh/chị hãy nêu một số văn bản tổng kết thuộc hai loại trên mà anh chị biết? 
 
II. Cách viết văn bản tổng kết
 
1. Đọc văn bản sau (SGK 173) và trả lời câu hỏi nêu ở dưới. 
a) Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết nào, thuộc phong cách ngôn ngữ nào? 
b) Qua các đề mục và nội dung của văn bản trên, anh(Chị)  hãy cho biết mục đích, yêu cầu nội dung chính của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiến.? 
 
2. Hãy đọc bài "Tổng kết phần tiếng việt.... " và trả lời các câu hỏi sau:
a) Bài tổng kết thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách ngôn ngữ nào? 
b) Bài tổng kết trên nhằm mục dích gì, có những nội dung nào? 
 
3. Qua việc tìm hiểu hai loại văn bản tổng kết. Anh /chị hãy cho biết:
a) Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản tổng kết
b) Phong cách ngôn ngữ của văn bản tổng kết. 
 
LUYỆN TẬP

1. Đọc văn bản sau SGK trang 176 và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:
 
2. Anh /chị hãy viết một bài tổng kết phần văn học  thuộc chương trình ngữ văn lớp 12
Lời giải:
I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết. 
 
Câu 1 trang 173 - SGK Ngữ văn 12 tập 2:  Trong cuộc sống, sau mỗi công việc, người ta thuờng nhìn nhận đánh giá kết quả của công việc ấy. Trong học tập nghiên cứu, nhiều khi ta cũng cần tổng kết những nội dung cơ bản sau mỗi phần, mỗi chương.Trường hợp đầu cần viết văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn, trường hợp sau cần viết văn bản tổng kết tri thức. 
Anh/chị hãy nêu một số văn bản tổng kết thuộc hai loại trên mà anh chị biết? 
 
Trả lời:
- Tổng kết hoạt động thực tiễn như: văn bản tổng kết năm học; văn bản tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn TN, văn bản tổng kết hoạt động tình nguyện, văn bản tổng kết hoạt động thi đua 20/11...
  -Tổng kết tri thức như: Tổng kết văn học dân gian Việt Nam; Tổng kết Tiếng Việt; Tổng kết Văn nghị luận ..... 
 
II. Cách viết văn bản tổng kết

Câu 1 trang 173 - SGK Ngữ văn 12 tập 2:  Đọc văn bản sau (SGK 173) và trả lời câu hỏi nêu ở dưới. 
a) Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết nào, thuộc phong cách ngôn ngữ nào? 
b) Qua các đề mục và nội dung của văn bản trên, anh (Chị) hãy cho biết mục đích, yêu cầu nội dung chính của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn? 
 
Trả lời:
a) Văn bản trên thuôc loại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn và thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính
b) Qua đề mục và nội dung văn bản trên ta thấy:
- Mục đích: nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm sau khi kết thúc một hoạt động.
- Yêu cầu chính xác, khách quan
- Bố cục: thường có 3 phần:
- Nội dung chính: Tổng kết hoạt động tình nguyện
 
Câu 2 trang 175 - SGK Ngữ văn 12 tập 2: Hãy đọc bài "Tổng kết phần tiếng việt.... " và trả lời các câu hỏi sau:
a) Bài tổng kết thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách ngôn ngữ nào? 
b) Bài tổng kết trên nhằm mục dích gì, có những nội dung nào? 
 
Trả lời:
a) Văn bản trên thuôc loại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn và thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính
b)Qua đề mục và nội dung văn bản trên ta thấy:
- Mục đích: nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm sau khi kết thúc một hoạt động.
- Yêu cầu chính xác, khách quan
- Bố cục: thường có 3 phần:
+ Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tổ chức, cơ quan ban hành văn bản. Địa điểm, thời gian viết văn bản. Tiêu đề.
+ Phần nội dung: Nêu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công việc. Tường trình và đánh giá các công việc cụ thể. Rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị.
+ Phần cuối: Nơi nhận. Người viết kí tên.
- Nội dung chính: Tổng kết hoạt động tình nguyện
Câu 3 trang 175 - SGK Ngữ văn 12 tập 2: Qua việc tìm hiểu hai loại văn bản tổng kết. Anh /chị hãy cho biết:
a) Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản tổng kết
b) Phong cách ngôn ngữ của văn bản tổng kết. 
 
Trả lời:
a) Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận đánh giá khách quan kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc, kết thúc một thành tưu đã nghiên cứu được. 
b) Phong cách ngôn ngữ:Tùy theo yêu cầu nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học. 
 
LUYỆN TẬP
 
Câu 1 trang 176 - SGK Ngữ văn 12 tập 2: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới: Sgk176
 
Trả lời:
a) Văn bản đã cho đạt được những yêu cầu:
- Bố cục đầy đủ 3 phần.
- Nội dung cụ thể, diễn đạt ngắn gọn, chính xác, nhận xét, kết luận đúng mực.
b) Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:
Phần 1: Những thuận lợi, khó khăn, nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu
PhầnII; III; IV Những công việc, những thành tích đạt được, những việc chưa làm được, những số liệu minh họa
c) Đối chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung thì văn bản trên còn thiếu những nội dung:
- Tên cơ quan ban hành văn bản. Tên hiệu cùa đoàn viên, tên đoàn trường, và tên chi đoàn.
- Địa điểm, thời gian.
- Mục II và mục IV nên thêm vào nội dung là kết quả công tác Đoàn.
- Đánh giá chung
- Bài học rút ra.
Câu 2 trang 177 - SGK Ngữ văn 12 tập 2: Anh /chị hãy viết một bài tổng kết phần văn học thuộc chương trình ngữ văn lớp 12
 
Trả lời:
Một số nội dung  cần đạt:
- Tổng số văn bản (số bài) đã học.
- Phân loại theo đặc điểm riêng
- Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của các nhóm tác phẩm.
- Lập bảng thống kê các tác phẩm (bài) đã học 
 
Ghi nhớ:
Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn nhằm nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả  và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc; còn văn bản tổng kết tri thức nhằm tổng kết các tri thức hoặc  các thành tựu nghiên cứu đã đạt được.
Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn thường có các nội dung: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,... Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được.
Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh