Học toán Online
Bài tập Project SGK Tiếng Anh lớp 10 trang 25
Bài tập Project SGK Tiếng Anh lớp 10 trang 25
1. Your doctor would like some information about your usual food habits to help plan the best possible health care for you and your friends. Conduct the survey, using the questions below and compile the findings into a report.
(Bác sĩ của bạn muốn có một vài thông tin về thói quen ăn uống thông thường của bạn để giúp lập kế hoạch khả thi nhất chăm sóc sức khỏe cho bạn và bạn bè. Hãy hoàn thành bản khảo sát, sử dụng các câu hỏi dưới đây và tổng hợp lại những gì bạn tìm được vào một bài báo cáo.)
Lời giải:
Câu trả lời phụ thuộc vào người được hỏi, các câu trả lời dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
1.
Who shops for food at your home?
(Ai là người mua thực phẩm ở nhà bạn?)
Đáp án: My mother does (Mẹ tôi)
2.
Who prepares your meals?
(Ai chuẩn bị các bữa ăn?)
Đáp án: My mother does (Mẹ tôi)
3.
What do you drink during the day?
(Bạn uống gì trong ngày?)
Đáp án: Water and milk (Nước và sữa)
4.
What kind of meat do you usually eat? ...steaks, ...pork, ...beef, ...chicken, ...fish, ...others, please specify: ...
(Bạn thường ăn loại thịt nào? ...bít tết, ...thịt heo,...thịt bò,...thịt gà, ...cá, ...khác, vui lòng ghi rõ:...)
Đáp án: Pork, chicken, fish (Thịt lợn, thịt gà, cá)
5.
Do you have a lot of vegetables with your meals? ... Yes, ....No
(Bạn có ăn nhiều rau củ trong bữa ăn không? ... Có,.... Không)
Đáp án: Yes (Có)
6.
Do you add salt to your food when you eat? ... Yes, ....No
(Bạn có thêm muối vào thức ăn khi ăn không? .. Có,.... Không)
Đáp án: No (Không)
7.
How many times a day do you eat?
(Mỗi ngày bạn ăn mấy lần?)
Đáp án: 3 times (3 lần)
2. Present your findings to the class.
(Trình bày kết quả bạn tìm được trước cả lớp.)
Các em hãy trình bày trước lớp dựa trên kết quả khảo sát mà các em đã tiến hành với các bạn trong nhóm/ trong lớp.
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh