Bài tập Project SGK Tiếng Anh lớp 10 trang 47

Find someone / a place in your community that needs help. What are the problems of this person / this place?
What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class.
(Tìm ai đó/một nơi nào đó trong cộng đồng của em cần sự giúp đỡ. Người đó/nơi đó đang gặp vấn đề gì? Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Lên một kế hoạch. Trình bày ý tưởng của bạn trước cả lớp)
Lời giải:

Gợi ý trả lời:

There are many ways to help the poor and needy people: (có nhiều cách để giúp người nghèo và người thiết thốn)

- Giving them moral support and showing respects make them aware that you really do care about them and try to improve their condition. (cho họ sự động viên về tinh thần và thể hiện sự tôn trọng với họ sẽ khiến họ thấy được bạn thật sư quan tâm và muốn giúp đỡ họ)

- Providing financial assistance can help them solve the basic problems of living. (cung cấp sự giúp đỡ về tài chính có thể giúp họ giải quyết những vẫn đề trong cuộc sống hàng ngày)

- Donating the old stuff such as clothes, appliances, furniture and other materials. (ủng hộ đồ cũ như quần áo, các thiết bị, đồ đạc...)

- Raising public awareness for helping the poor and needy people can get more and more individuals joining the drive. (tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về giúp đỡ người nghèo và người thiếu thốn có thể khiên nhiền người tham gia vào hoạt động này hơn)

Giúp bạn học giỏi tiếng Anh
+ Mở rộng xem đầy đủ