Bài tập 2 Skills 1 sgk tiếng anh lớp 7 tập 2 trang 12

2. Now match these words to make common expressions.

(Bây giờ nối những từ sau để tạo thành cách diễn đạt thông dụng.)

Đáp án:

1. g: traffic jam

2. d: zebra crossing

3. b: road users

4. c: driving license

5. a: speed limit

6. h: railway station

7. f: train ticket

8. e: means of transport

Can you see any of these things in the picture in 1?

(Bạn có thấy gì trong số này ở bức tranh trong bài tập 1 không?)

- I can see road users, means of transport.