Bài tập 5 Skills 1 sgk tiếng anh lớp 7 tập 2 trang 12

5. Class survey. Ask your classmates the question.

(Khảo sát trong lớp. Hỏi bạn cùng lớp câu hỏi sau.)

How do you go to school every day?

(Hàng ngày bạn đi học bằng phương tiện gì?)

Then make a list of the means of transport that is used the most, and used the least.

(Sau đó lên danh sách xem phương tiện nào được sử dụng nhiều nhất, phương tiện nào được sử dụng ít nhất.)