Giải bài 1 trang 172 - SGK Toán lớp 5

Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài \(8m\), chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh \(4dm\) để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên gạch là \(20 \, 000\) đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Lời giải:

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính chiều rộng của nền nhà

Bước 2: Tính diện tích nền nhà, đổi ra đơn vị đề-xi-mét-vuông

Bước 3: Tính diện tích một viên gạch

Bước 4: Tính số viên gạch để lát kín nền nhà

Bước 5: Tính số tiền để mua gạch đủ lát kín nền nhà

Bài giải:

Chiều rộng nền nhà là:

\(8 \times \dfrac{3}{4} = 6 \, (m)\)

Diện tích nền nhà là:

\(8 \times 6 = 48 \, (m^2)\)

\(48\,m^2 = 4 \,800 \,dm^2\)

Diện tích một viên gạch là:

\(4 \times 4 =16 \, (dm^2)\)

Số viên gạch để lát cả  nền nhà là:

\(4800 : 16 = 300\) (viên gạch)

Số tiền để mua gạch lát kín nền nhà là:

\(20\, 000 \times 300 = 6\, 000\, 000\) (đồng)

Đáp số: \(6\, 000\, 000\) đồng.