Giải bài 3 trang 172 - SGK Toán lớp 5

Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

Lời giải:

Hướng dẫn:

Diện tích hình thang:  (đáy lớn + đáy nhỏ) \(\times\) chiều cao : 2

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích độ dài hai cạnh góc vuông .

(Cùng đơn vị đo)

Bài giải:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

\((84 + 28) \times 2 = 224 \,(cm)\)

b) Diện tích hình thang EBCD là:

\(\dfrac{(28 + 84) \times 28}{2} = 1568 \, (cm^2)\)

c) Ta có \(BM = MC = 28 : 2 = 14 \, (cm)\)

Diện tích hình tam giác EBM là:

\(\dfrac{28 \times 14}{2} = 196 \, (cm^2)\)

Diện tích tam giác DMC là:

\(\dfrac{84 \times 14}{2} = 588 \, (cm^2)\)

Diện tích hình tam giác EDM là:

\(1568 – (196 + 588) = 784 \, (cm^2)\)

Đáp số:      a) \(224cm\);

                   b) \(1568cm^2\);

                   c) \(784cm^2\).