Giải bài 2 trang 172 - SGK Toán lớp 5

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là \(36m\). Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi \(96m\).

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là \(10m\), tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Lời giải:

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính cạnh mảnh đất hình vuông sau đó tính diện tích thửa mảnh đất vuông

Bước 2: Do diện tích thửa ruộng hình thang bằng diện tích mảnh đất hình vuông, do đó ta tính được độ dài chiều cao của thửa ruộng hình thang

Bước 3: Tính tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang

Bước 4: Tính độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang

Bài giải:

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

\(96 : 4 = 24 \, (m)\)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

\(24 \times 24 = 576 \, (m^2)\)

\(576m^2\) cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

\(576 : 36 = 16 \, (m)\)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là:

\(36 \times 2 = 72 \, (m)\)

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

\((72 – 10 ) : 2 = 31 \, (m)\)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

\(72 – 31 = 41 \, (m)\)

Đáp số: a) \(16m\) ;        b) \(41m; \,\,31m\).