Giải bài tập 2 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8

Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc mỗi bàn chân là \(150cm^2\). Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi :

a) Đứng cả hai chân.

b) Co một chân.

Lời giải:

Trọng lượng của người đó là: \(P = 45.10 = 450 (N)\)

Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi bàn chân là: \(S = 150 cm^2 = 0,015 m^2.\)

Áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi:

a) Đứng cả hai chân:

\(p_1=\dfrac{P}{2.S}=\dfrac{450}{2.0,015}=15000(Pa)\)

b) Co một chân:

\(p_2=\dfrac{P}{S}=\dfrac{450}{0,015}=30000(Pa)\)

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Tham khảo lời giải các bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: cơ học khác Giải bài 1 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Chuyển động cơ học... Giải bài 2 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Nêu một ví dụ chứng... Giải bài 3 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Độ lớn của vận tốc... Giải bài 4 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Chuyển động không... Giải bài 5 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8  Lực có tác dụng... Giải bài 6 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Nêu các yếu tố của... Giải bài 7 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Thế nào là hai lực cân... Giải bài 8 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8  Lực ma sát xuất... Giải bài 9 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Nêu hai ví dụ chứng... Giải bài 10 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tác dụng của áp lực... Giải bài 11 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một vật nhúng chìm... Giải bài 12 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8  Điều kiện để... Giải bài 13 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trong khoa học thì thuật... Giải bài 14 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Viết biểu thức tính... Giải bài 15 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Phát biểu định luật... Giải bài 16 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Công suất cho ta biết... Giải bài 17 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Thế nào là sự bảo... Giải bài tập vận dụng 1 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hai lực được gọi là... Giải bài tập vận dụng 2 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Xe ô tô đang chuyển... Giải bài tập vận dụng 3 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một đoàn mô tô chuyển... Giải bài tập vận dụng 4 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hai thỏi kim loại hình... Giải bài tập vận dụng 5 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Để dịch chuyển vật... Giải bài tập vận dụng 6 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một vật được ném... Trả lời câu hỏi 1 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Ngồi trong xe ô tô đang... Trả lời câu hỏi 2 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Vì sao khi mở nắp chai... Trả lời câu hỏi 3 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Các hành khách đang... Trả lời câu hỏi 4 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tìm một ví dụ chứng... Trả lời câu hỏi 5 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Khi vật nổi trên mặt... Trả lời câu hỏi 6 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trong những trường hợp... Giải bài tập 1 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một người đi xe đạp... Giải bài tập 2 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một người có khối... Giải bài tập 3 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 M và N là hai vật giống... Giải bài tập 4 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hãy tính công mà em... Giải bài tập 5 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Một lực sĩ cử tạ... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 1 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tên loại vũ khí có... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 2 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Đặc điểm vận tốc... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 3 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hai từ dùng để biểu... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 4 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Đại lượng đặc trưng... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 5 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tên của lực do chất... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 6 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Chuyển động và đứng... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 7 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Áp suất tại các điểm... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 8 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tên gọi chuyển động... Giải câu đố ô chữ hàng ngang 9 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Tên gọi hai lực cùng... Giải câu đố ô chữ hàng dọc trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Hãy xác định nội dung...
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: cơ học
Giải bài 1 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 2 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 3 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 4 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 5 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 6 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 7 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 8 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 9 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 10 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 11 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 12 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 13 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 14 trang 62 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 15 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 16 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài 17 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 1 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 2 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 3 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 4 trang 63 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 5 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập vận dụng 6 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 1 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 2 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 3 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 4 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 5 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Trả lời câu hỏi 6 trang 64 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 1 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 2 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 3 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 4 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải bài tập 5 trang 65 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 1 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 2 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 3 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 4 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 5 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 6 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 7 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 8 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng ngang 9 trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8 Giải câu đố ô chữ hàng dọc trang 66 - Bài 18 - SGK môn Vật lý lớp 8
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ