Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới tập 1 Phần 1: Getting Started Unit 1: The Generation Gap SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 7

Phần 1: Getting Started Unit 1: The Generation Gap SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 7

Unit 1 - Getting started - trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Lời giải bao gồm: phần dịch hội thoại, đáp án, giải thích, ngữ pháp của các bài tập.