Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới tập 1 Phần 3: Skills Unit 1: The Generation Gap SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 10-14

Phần 3: Skills Unit 1: The Generation Gap SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 10-14

Unit 1 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới. Lời giải bao gồm: phần dịch hội thoại, đáp án, giải thích, ngữ pháp của các bài tập Reading (đọc), Speaking (nói), Listening (nghe) và Writing (viết)

Bài tập 1 Skills Reading sgk tiếng anh lớp 11 trang 10 1. You are going to read a...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Reading sgk tiếng anh lớp 11 trang 10 2. Read the text quickly and...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Reading sgk tiếng anh lớp 11 trang 11 3. Match the highlighted...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Reading sgk tiếng anh lớp 11 trang 11 4. Read the text carefully....
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 5 Skills Reading sgk tiếng anh lớp 11 trang 11 5. Discuss with a partner: Do you...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Speaking sgk tiếng anh lớp 11 trang 11 1. Read about three...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Speaking sgk tiếng anh lớp 11 trang 12 2. Here are some of the...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Speaking sgk tiếng anh lớp 11 trang 12 3. Work in pairs. Tell your...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Listening sgk tiếng anh lớp 11 trang 13 1. You are going to listen to...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Listening sgk tiếng anh lớp 11 trang 13 2. Match the words in the box...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Listening sgk tiếng anh lớp 11 trang 13 3. Listen to the...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 4 Skills Listening sgk tiếng anh lớp 11 trang 13 4. Listen to the conversation...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 5 Skills Listening sgk tiếng anh lớp 11 trang 13 5. Work in pairs. Ask and...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 1 Skills Writing sgk tiếng anh lớp 11 trang 14 1. The following are some...
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 2 Skills Writing sgk tiếng anh lớp 11 trang 14 2. Read the list in 1 again....
Xem chi tiết lời giải >
Bài tập 3 Skills Writing sgk tiếng anh lớp 11 trang 14 3. An English teenager is...
Xem chi tiết lời giải >