Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Viết tiểu sử tóm tắt giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố).
 

Lời giải:

Viết tiểu sử tóm tắt giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố).

 

Trả lời:


1. Mục đích viết tiểu sử tóm tắt: Giới thiệu sơ yếu lí lịch, trình độ, khả năng và những kết quả đã đạt được của người được giới thiệu.
2. Nội dung của bản tiểu sử tóm tắt:
Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn và chính trị, nơi công tác và chức vụ đảm nhận, các khả năng và những thành tích đã đạt được,...
3. Viết bản tóm tắt theo kết cấu sau:
- Giới thiệu khái quát ứng cử viên: Họ tên, ngày tháng năm sinh, học vấn, trình độ chính trị, nơi sinh sống và công tác.
- Các năng lực và kết quả học tập, công tác của người được giới thiệu,...
- Đánh giá, nhận xét chung về năng lực, uy tín và khả năng của người được giới thiệu ứng với những yêu cầu của Ban chấp hành Hội.