Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học lớp 10

Cho hình bình hành \(ABCD\) và một điểm \(M\) tùy ý. Chứng minh rằng  \(\overrightarrow{MA} +\overrightarrow{MC} =\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD} \)

Lời giải:

Gợi ý:

Biểu diễn các vectơ bằng nhau trong hình bình hành.

Sử dụng quy tắc 3 điểm đểu chứng minh đẳng thức.

Vì \(ABCD\) là hình bình hành nên

 \(\overrightarrow{AB} =\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow -\overrightarrow{BA} =\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow \overrightarrow{BA} +\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{0} \) 

Ta có:

\(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC} =\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{DC} \)

                  \(=\left(\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD} \right)+\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DC} \right)\\=\left(\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD} \right)+\overrightarrow{0}\\=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD} \)

Vậy \(​​\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD} \)