Trả lời câu hỏi C4 trang 59 -Bài 17 -SGK môn Vật lý lớp 8

Ở những vị trí nào (A hay B) (H17.1) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất?

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống của câu trả lời sau:

"Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí …(1)… và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí …(2)….

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí …(3)... và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí …(4)…."

 

Lời giải:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí A và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí B.

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí B và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí A.

GHI NHỚ:

- Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại.

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau nhưng cơ năng vẫn được bảo toàn.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ