Trả lời câu hỏi C3 trang 9 -Bài 2 -SGK môn Vật lý lớp 8

Dựa vào bảng kết quả xếp hạng ở câu 2, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau đây:
Độ lớn của vận tốc cho biết sự ...(1) ...... (2) ...... của chuyển động.
Độ lớn của vận tốc được tính bằng .....(3) ...... trong suốt một ....(4) ...... thời gian.
Lời giải:
Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.
Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong suốt một đơn vị thời gian.
 
NHẬN XÉT: 
Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học
Bài 2: Vận tốc
Giải bài tập SGK Vật lý 8
+ Mở rộng xem đầy đủ