Trả lời câu hỏi C6 trang 10 -Bài 2 -SGK môn Vật lý lớp 8

Một đoàn tàu trong thời gian 1,5 giờ đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s.

Lời giải:

Vận tốc của tàu là: 

\(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{81}{1,5}=54km/h=\dfrac{54000m}{3600s}=15m/s \)

Giá trị vận tốc của tàu tính bằng đơn vị km/h lớn hơn giá trị vận tốc của tàu tính bằng đơn vị m/s (54 >15). Tuy nhiên thực tế vận tốc của tàu khi tính bằng m/s và km/h không khác nhau.

NHẬN XÉT: Công thức tính vận tốc:  \(v=\dfrac{s}{t}\)

trong đó: s là độ dài quãng đường đi được; t là thời gian đi hết quãng đường đó.

Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ  dài và đơn vị thời gian. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học