Trả lời câu hỏi C5 trang 9 -Bài 2 -SGK môn Vật lý lớp 8

 a) Vận tốc của một ô tô là 36 km/h, của một người đi xe đạp là 10,8 km/h của một tàu hỏa là 10 m/s. Điều đó cho biết gì?
b) Trong 3 chuyển động trên, chuyến động nào nhanh nhất, chậm nhất?

Lời giải:
a)
- Vận tốc của một ô tô là 36 km/h cho biết: Trong một giờ, ô tô đi được 36km.
- Vận tốc của một người đi xe đạp là 10,8 km/h cho biết: Trong một giờ, người đi xe đạp đi được l0.8km.
- Vận tốc của một tàu hỏa là 10m/s cho biết: Trong một giây, tàu hỏa đi được 10m.
b) Để so sánh các chuyển động với nhau thì phải đối vận tốc của các chuyển động về cùng một đơn vị.
Vận tốc ô tô theo đơn vị m/s là:
\(36km/h=\dfrac{36km}{1h}=\dfrac{36000m}{3600s}=10m/s\)
 
Vận tốc của xe đạp theo đơn vị m./s là: 
\(10,8km/h=\dfrac{10,8km}{1h}=\dfrac{10800m}{3600s}=3m/s\)
 
Vận tốc của tàu hỏa là 10m/s.
Vậy chuyến động của tàu hỏa và ô tô là bằng nhau và nhanh nhất, người đi xe đạp là chậm nhất.

NHẬN XÉT: Công thức tính vận tốc:  \(v=\dfrac{s}{t}\)

trong đó: s là độ dài quãng đường đi được; t là thời gian đi hết quãng đường đó.

Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ  dài và đơn vị thời gian. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h.

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 8 theo chương Chương 1: Cơ học Chương 2: Nhiệt học