Bài tập Project sgk tiếng anh lớp 11 trang 17

The class is divided into groups of 6 to 8. Your group will interview 15 teenagers, aged 15-17, who live in your area, and take notes of their answers. Report your group’s findings to the whole class.
(Lớp học được chia thành các nhóm từ 6 đến 8 em. Nhóm em sẽ phỏng vấn 15 thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 17 hiện đang sống trong khu vực em ở. Hãy ghi lại câu trả lời của họ rồi thuật lại những điều nhóm em ghi nhận được trước lớp.)
Lời giải:
Suggested questions for your interview (Các câu hỏi gợi ý cho bài phỏng vấn của các em):
 
1.
Are there any problems in your family? What are they about? Where do they come from? How do you deal with them? How do your parents deal with them?
(Gia đình bạn có gặp vấn đề nào không? Các vấn đề đó là gì? Chúng bắt nguồn từ đâu? Bạn xử lý chúng ra sao? Bố mẹ bạn xử lý chúng ra sao?)
2.
What would you like to change about yourself so that you can deal with the conflicts better?
(Bạn muốn thay đổi gì về bản thân mình để mà có thể giải quyết được xung đột tốt hơn?)
3.
Do you think your parents should change their attitudes and rules? Why? Why not?
(Bạn có nghĩ rằng bố mẹ bạn nên thay đổi thái độ và quy định của họ không? Tại sao có? Tại sao không?)
Having an alcoholic or drug addicted parent can make you sad or anxious.
(Có bố/mẹ nghiện rượu hay thuốc có thể khiến bạn cảm thấy buồn hay lo lắng.)
If he/she is struggling with addiction, he/she is probably not able to care for you well or give you much attention.
(Nếu bố/mẹ còn đang chật vật với tình trạng nghiện ngập, thì họ có lẽ không thể chăm sóc tốt cho bạn hay dành cho bạn nhiều sự quan tâm.)
This can be very difficult to deal with.
(Vấn đề này có lẽ rất khó để giải quyết.)
Remember, it’s not your fault – even if your parent tries to blame you for their problems.
(Hãy nhớ rằng, đây không phải là lỗi của bạn - thậm chí nếu bố/mẹ bạn cố gắng đổ lỗi cho bạn về vấn đề họ gặp phải.)
The best way to cope with it is to talk to someone you trust who might convince your parent to get help.
(Cách tốt nhất để đương đầu với vấn đề này là nói chuyện với một ai đó mà bạn tin tưởng, người mà có thể thuyết phục bố/mẹ bạn nhờ giúp đỡ.)
Take care of yourself as well, and try to talk to someone about how the problem has been affecting you.
(Hãy tự chăm sóc bản thân bạn nữa nhé, và cố gắng tâm sự với ai đó về việc vấn đề này ảnh hưởng tới bạn ra sao.)
+ Mở rộng xem đầy đủ