Bài tập Project SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 29

1. Your group is going to take part in a storytelling contest organised by your school. Each group member tells a story about friendship or teacher-student relationships. Think about the following questions.
( Nhóm em sắp tham gia cuộc thi kể chuyện do trường em tổ chức. Mỗi một thành viên trong nhóm kể một câu chuyện về tình bạn, hoặc mối quan hệ thầy-trò. Hãy suy nghĩ về những câu hỏi gợi ý dưới đây.)
Lời giải:
* When and where did it happen? (Câu chuyện diễn ra khi nào và ở đâu?)
* What happened to the people in the story? (Điều gì đã xảy ra với những người trong câu chuyện?)
* What do you like most about the story, or what lessons can you learn from the story? (Bạn thích điều gì nhất về câu chuyện đó, hoặc bài học nào bạn học được từ câu chuyện đó?)
 
There were two friends who were walking across a desert.
(Có hai người bạn đang đi ngang qua sa mạc.)
While they were walking, they got into an ugly argument and out of anger one of them slapped the other on the face.
(Trong khi họ đang di chuyển, họ đã lâm vào một cuộc cãi vã và vì giận dữ, một trong số họ tát vào mặt người kia.)
The one who was slapped, though was hurt he did not say anything and quietly wrote over the sand 'I am hurt because today my friend hit me on my face'.
(Người bị tát, mặc dù bị tổn thương, nhưng anh ta không nói gì và lặng lẽ viết trên cát 'Tôi bị tổn thương vì hôm nay bạn tôi đánh tôi vào mặt tôi'.)
They resumed walking and kept walking until they came across an oasis.
(Họ tiếp tục đi bộ và đi cho đến khi họ đi qua một ốc đảo.)
They decided to take a bath in the oasis then.
(Khi đó, họ quyết định tắm trong ốc đảo.)
While they were taking the bath, the one who had got slapped started drowning.
(Trong khi họ đang tắm, người đã bị tát bắt đầu bị đuối nước.)
The other friend came to rescue and save him.
(Người bạn kia đến và cứu anh ta.)
After he got rescued, he wrote on the stone 'Today I was saved by my best friend'.
(Sau khi anh được giải cứu, anh viết trên đá 'Hôm nay tôi đã được cứu bởi người bạn tốt nhất của tôi'.)
The other friend asked him, 'Why did you write on the sand when I slapped you while you wrote on the stone when I saved you?'
(Người bạn kia hỏi anh ta, 'Tại sao anh lại viết trên cát khi tôi tát anh trong khi anh viết trên đá khi tôi cứu anh?')
Upon this, the other friend replied that it's better we write on the sand when your friend hurts you as it will be gone with the wind but write it on a stone when your friend does something good to you so that it could be engraved forever.
(Sau đó, người bạn trả lời rằng tốt hơn là chúng ta viết trên cát khi bạn của bạn làm bạn đau vì nó sẽ bị cuốn theo chiều gió nhưng viết nó trên đá khi bạn của bạn làm điều gì đó tốt cho bạn để nó có thể được khắc ghi mãi mãi.)
Moral of the Story: Your friend always sees the brighter side of you! And your friend will always come to rescue you in any circumstance!
(Bài học đạo đức của câu chuyện: Bạn của bạn luôn thấy mặt sáng hơn của bạn! Bạn bè của bạn sẽ luôn luôn đến để giải cứu bạn dù bất kỳ hoàn cảnh nào.)
Câu chuyện gợi ý 2:
Tom and John were two friends. One day they were passing through a dense forest.
(Tom và John là hai người bạn. Một ngày nọ, họ đi qua một khu rừng rậm rạp.)
John said, 'Friend, I am afraid there are wild beasts in this forest. What will we do if a wild beast attacks us?'
(John nói, 'Bạn ơi, tôi sợ có những con thú hoang dã trong khu rừng này. Chúng ta sẽ làm gì nếu một con thú hoang tấn công chúng ta?')
'Don’t be afraid, John,' said Tom, 'I shall stand by your side if any danger comes. We shall fight together and save ourselves.'
('Đừng sợ, John,' Tom nói, 'Tôi sẽ đứng bên cạnh anh nếu có nguy hiểm xảy ra. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu và cứu sống bản thân.')
Then they went on their journey. But suddenly they saw a bear coming towards them.
(Sau đó họ tiếp tục hành trình của mình. Nhưng đột nhiên họ thấy một con gấu tiến về phía họ.)
Immediately, Tom climbed up the nearest tree. He did not think what his friend would do.
(Ngay lập tức, Tom trèo lên cái cây gần nhất. Anh không nghĩ bạn mình sẽ làm gì.)
John did not know how to climb a tree. He had no way of escape. He was helpless.
(John không biết cách trèo cây. Anh không có cách nào trốn thoát. Anh bất lực.)
The bear came up to John. It smelt his nose, ears, and eyes. It took him to be dead and went away.
(Con gấu đến gần John. Nó ngửi mũi, tai và mắt của anh ấy. Nó nghĩ anh ta đã chết và đi khỏi.)
Then Tom came down from the tree. He said to John, 'What did the bear whisper in your ear?'
(Rồi Tom từ trên cây xuống. Anh ta nói với John, 'Con gấu thì thầm gì vào tai anh vậy?')
John said, 'The bear told me not to trust a friend who leaves his friend in danger.
(John nói, 'Con gấu bảo tôi đừng tin tưởng một người mà để người bạn của mình gặp nguy hiểm'.)
Moral: An insincere and evil friend is more to be feared than a wild beast since a wild beast can harm your body, but an evil friend can wound your soul.
(Bài học đạo đức của câu chuyện: Một người bạn không thành thật và xấu xa thì đáng sợ hơn một con thú hoang dã bởi vì một con thú hoang dã có thể làm hại cơ thể của bạn, nhưng một người bạn xấu có thể làm tổn thương tâm hồn bạn.)
2. Your group chooses the best story which meets the following criteria.
(Nhóm em chọn ra câu chuyện hay nhất mà thỏa mãn được những tiêu chí dưới đây.)
Content: interesting and relevant to the topic; conveying a moral message
(Nội dung: thú vị và liên quan đến chủ đề; truyền tải được thông điệp về đạo đức)
Use of expressive voice, facial expression and gestures, mime, pace, rhythm, eye contact and engagement with the audience
(Sử dụng giọng nói biểu cảm, các cử chỉ và biểu hiện trên khuôn mặt, diễn đạt bằng điệu bộ, tốc độ, nhịp điệu, tiếp xúc bằng ánh mắt với khán giả)
+ Mở rộng xem đầy đủ