Bài tập 4 Looking Back Grammar SGK Tiếng Anh lớp 11 trang 68

4. Use the simple or continuous form of the verbs in brackets to complete the sentences.
(Dùng dạng đơn hoặc tiếp diễn của động từ trong ngoặc đơn để hoàn thành câu.)
Lời giải:
1.
Many Vietnamese parents believe that their children study English because they .... (recognise) its importance.
(Nhiều bậc cha mẹ Việt Nam tin rằng con cái họ nên học tiếng Anh vì họ nhận ra tầm quan trọng của nó.)
Đáp án: recognise
Giải thích: 'recognise' là động từ chỉ trạng thái nên không dùng dạng tiếp diễn. Động từ cần chia ở hiện tại đơn.
2.
I .... (know) that the beaches in Bali, Indonesia, are always full of tourists who are attracted by their beauty.
(Tôi biết rằng những bãi biển ở Bali, Indonesia, luôn đầy những khách du lịch bị thu hút bởi vẻ đẹp của chúng.)
Đáp án: know
Giải thích: 'know' là động từ chỉ trạng thái nên không dùng dạng tiếp diễn. Động từ cần chia ở hiện tại đơn.
3.
Ven Keo, my pen pal in Laos, changed his mind again. Now he .... (think) of studying at a university in Viet Nam, not in Singapore.
(Ven Keo, bạn qua thư của tôi ở Lào, lại thay đổi suy nghĩ của mình lần nữa. Bây giờ anh ấy đang cân nhắc về việc học tại một trường đại học ở Việt Nam, chứ không phải ở Singapore nữa.)
Đáp án: is thinking
Giải thích: 'think' trong câu trên mang nghĩa 'consider' (căn nhắc, xem xét) nên là động từ chỉ hành động. Câu diễn tả hành động đang diễn ra nên chia ở thì hiện tại tiếp diễn.
4.
.... you .... (remember) visiting the Chocolate Hills, one of the top tourist attractions in the Philippines?
(Bạn có nhớ là đã thăm quan Khu Chocolate Hills, một trong những điểm thu hút du lịch hàng đầu ở Philippines không?)
Đáp án: Do...remember
Giải thích: 'remember' là động từ chỉ trạng thái nên không dùng dạng tiếp diễn. Động từ cần chia ở hiện tại đơn.
5.
'How .... you .... (feel) now Mai?'. - 'Oh, much better. Thanks a lot, Dr Lam.'
('Bây giờ cháu cảm thấy thế nào rồi, Mai?'.'Ồ, khỏe hơn nhiều ạ. Cảm ơn bác rất nhiều, bác sĩ Lâm.')
Đáp án: are...feeling
Giải thích: 'feel' ở đây là động từ chỉ hành động chỉ 'emotions' (cảm nhận), nên có thể dùng ở dạng tiếp diễn. Câu diễn tả hành động đang diễn ra nên chia ở thì hiện tại tiếp diễn.
Phần 5: Looking Back Unit 5: Being Part Of ASEAN SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 68
+ Mở rộng xem đầy đủ